همه مقالات در 'ترجمه چکیده ها' اشتراک

  ترجمه مقالات به انگلیسی

  Varieties of Mentions of Imam Mahdi in the Quran and Explanatory Traditions Farzâneh Rouhânie Mash’hadie[1] The period of Imam …

  ترجمه چکیده ها به انگلیسی

  Messianic Thought and Modern Islamic Civilization Mohsen Alvirie[1] The influence of religion on culture is conceivable in two dimensions: …

  ترجمه چکیده های به عربی

  الرؤیه المهدویه والحضاره الإسلامیه الجدیده محسن الویری[۱] یمکن تصور وتجسید الآثار والبصمات التی یترکها الدین على الحضاره بنحوین وهما …