همه مقالات در 'مجله شماره 46' اشتراک

چکیده ها انگلیسی

The Evaluation of Approaches of Sunnites’ and Shiites’ Commentators in Assessing the Verse 5 of Surat Al-Qasas Zahra Pāydār …

چکیده های عربی

تقیم آراء وعقائد مفسری الفریقین فی ذیل الآیه ۵ من سوره القصص  زهراء بایدار حامد دج آباد هناک …

نقش امام در نظام آفرینش

نقش امام در نظام آفرینش مهدی یوسفیان  چکیده ضرورت وجود امام و حجت آسمانی در هر زمان، از …

درآمدی بر معرفت شناسی مهدویت

درآمدی بر معرفت شناسی مهدویت مجید ابوالقاسم‌زاده  چکیده «معرفت‌شناسی مهدویت» نوعی معرفت‌شناسی مقید یا مضاف است که با …