همه مقالات در 'مجله شماره 42' اشتراک

چکیده مقالات به عربی

نمط وأشکال التذکیر بالإمام المهدی۴ فی القرآن الکریم والروایات التفسیریهc فرزانه روحانی المشهدی [۱] لاشک ولاریب فإن عصر ظهور …

ترجمه چکیده ها به انگلیسی

Messianic Thought and Modern Islamic Civilization Mohsen Alvirie[1] The influence of religion on culture is conceivable in two dimensions: …

ترجمه چکیده های به عربی

الرؤیه المهدویه والحضاره الإسلامیه الجدیده محسن الویری[۱] یمکن تصور وتجسید الآثار والبصمات التی یترکها الدین على الحضاره بنحوین وهما …